مفید کیائی نژاد

عرفان‌های نوظهور ریشه در خارج دارند
مفید کیائی نژاد؛ نماینده مجلس شورای اسلامی

عرفان‌های نوظهور ریشه در خارج دارند

ملت و به خصوص جوانان باید هوشیار باشند که در دام تفاسیر این گروه‌ها نیفتند و خانواده‌ها نیز باید دقت کنند که از جوانان خود در این زمینه مراقبت بیشتری به عمل آورند.