مهدی خیرالهی

مهدی خیرالهی: اگر به آسانی پول درنمی آوری مریضی!
تحقیر مردم برای فروش بیشتر پکیج

مهدی خیرالهی: اگر به آسانی پول درنمی آوری مریضی!

متأسفانه به علت ظاهر موجه و آشنایی وی با ادبیات دینی، مجوز برگزاری دوره در برخی اماکن مذهبی همانند مجتمع یاوران مهدی جمکران اعطا شده است.