مهدی قراچه داغی

کتاب‌های روانشناسی زرد حرف‌هایی می‌زنند که فضایی است
مصاحبه با مهدی قراچه‌داغی (مترجم کتب روانشناسی زرد)

کتاب‌های روانشناسی زرد حرف‌هایی می‌زنند که فضایی است

کتاب‌های مربوط به ثروتمند شدن از کتاب‌های پرفروش دنیاست، چون نوع بشر دوست دارد ثروتمند شود و به مال و مکنت برسد. برخی از این کتاب‌ها نیز بر معنویت ذهنی سرمایه‌گذاری می‌کند مثل کتاب «راز» که در ایران سر و صدای زیادی کرد.