مکتب یوگا کالیفرنیا

آندلوسیزه کردن ایران به کمک مکتب یوگا کالیفرنیا
شکل گیری موج جدید ترویج فحشا و اباحه گری در پوشش ورزش

آندلوسیزه کردن ایران به کمک مکتب یوگا کالیفرنیا

افزایش محبوبیت یوگا که بخشی از آن محصول تلقی غلط از این آئین معنوی هندوئیستی به عنوان یک ورزش است، منجر به رشد بازار کسب و کار آموزش یوگا در ایران شده است. در این راستا فضای مجازی نیز به افزایش مربیان غیررسمی یوگا به شدت دامن زده است.