نقد فیلم

رائیلیان و پیامبر حرامزاده
نقد فیلم پرومتئوس

رائیلیان و پیامبر حرامزاده

به گزارش بهداشت معنوی، فرقه رائیلیسم (یا رائیلیان) یکی از ادیان نوظهور وابسته به پرستش موجودات فضایی به عنوان خالق بشر است. فرقه ای که معتقد است قوم یهود از سوی خداوندگان فضایی (موسوم به الوهیم) به عنوان بهترین نوع بشر خلق شده اند! اندیشکده مطالعات یهود در مورد این فرقه مقاله ای درخور منتشر […]