وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

نقد مظاهری‌سیف به برنامه‌های معنوی مبتنی‌بر کابالیسم
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مسیر اشتباهی قرار گرفته است

نقد مظاهری‌سیف به برنامه‌های معنوی مبتنی‌بر کابالیسم

وزارت بهداشت و فرهنگستان علوم پزشکی ایران تمرکز خود را روی معنویت برای کودکان گذاشته‌اند و پیگیر تعامل با آموزش و پرورش هستند، که این رویکرد درستی نیست و موجب تنزل معنویت و تبدیل آن به قصه شاه پریان خواهد شد.