ویلسون برایان کی

سابلیمینال و محرک‌های زیرآستانه‌ای در شبه‌معنویت‌های نوین
سوءاستفاده از یک تئوری توطئه در عرفان‌های کاذب

سابلیمینال و محرک‌های زیرآستانه‌ای در شبه‌معنویت‌های نوین

محرک‌های زیرآستانه‌ای که با نام سابلیمینال مشهور شده‌اند، پدیده‌ای اثبات نشده در حوزه تبلیغات و بازاریابی بوده و اصرار می‌شود با پدیده تلقین همگام معرفی شود. پس از فراگیری موج سابلیمینال در جوامع غربی، تحقیقات جدیدی بر روی این پدیده صورت گرفت و درنهایت اثبات شده که سابلیمینال صرفا یک تئوری توطئه و حقه بازاری است.