پاگال بابا

اوشو، مرشد بی‌حقیقت
خلق انسان نوین از طریق بی بند و باری جنسی

اوشو، مرشد بی‌حقیقت

وقتی شما دست به انتخاب می‌زنید، درواقع چیزی را سرکوب می‌کنید. ولی حیوان انتخاب نمی‌کند، برای او در مقابل هر پیشامدی تنها هرچه پیش آید خوش آید مطرح است. حیوان خیلی راحت همه‌چیز را می‌پذیرد، او از انتخاب چیزی نمی‌داند. یک صوفی هم همین کار را می‌کند، او از انتخاب چیزی سر درنمی‌آورد.