کوثر طاهری

فرقه‌ها و جنبش‌های نوین دینی منتشر شد
به همت دانشگاه ادیان و مذاهب نشر یافت

فرقه‌ها و جنبش‌های نوین دینی منتشر شد

کتاب «فرقه‌ها و جنبش‌های نوین دینی» تلاش کرده است به بررسی جنبش‌های نوپدید دینی از منظر آسیب‌های اجتماعی و فردی جنبش‌ها بپردازد.