یوگا آینگار

یوگا آینگار؛ سرقت ورزشی یا آئین باستانی
پشت پرده یوگا آینگار

یوگا آینگار؛ سرقت ورزشی یا آئین باستانی

سوژمان هنگام تحقیق در شهر میسور هند متوجه نمودارهایی شامل ۱۲۲ آسانا شد که برخلاف معدود رساله های شناخته شده و اصیل یوگا، بر وضعیت های بدنی تأکید داشت؛ آساناهایی که بر اساس کُشتی هندی و تمرینات ژیمناستیک طراحی شده بودند.