یوگا در ایران

تاریخچه مختصر ورود یوگا در ایران
ورود و گسترش یوگا در ایران

تاریخچه مختصر ورود یوگا در ایران

التقاط میان مفاهیم این آئین هندوئیستی و برخی باورهای اسلامی، موجب شده که در مواردی، یوگا تمامی فیلترهای حاکمیتی را پشت سر گذاشته و از تریبون‌‏های دینی و ملی کشور برای ترویج خود سوءاستفاده نماید.

یوگا در ایران، راهی بازار نشر شد
به همت انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب

یوگا در ایران، راهی بازار نشر شد

کتاب یوگا در ایران صرفاً به بررسی عدم تطابق یوگای ایرانی با یوگای اصیل پرداخته و به نقد مبانی معرفتی یوگا و ابعاد غیرالهی و شرک‌آلود آن نمی‌پردازد.