استاد ایلیا

وضعیت شناسی جریان ایلیا میم رام الله (پیمان فتاحی)
رو به احتضار و محتاج به احیاء

وضعیت شناسی جریان ایلیا میم رام الله (پیمان فتاحی)

فعالیت های این جریان رفته رفته گسترده تر شده و تا اواسط دهه هشتاد ادامه داشت تا اینکه این فعالیت ها در قالب گروهی به نام (جمعیت آل یاسین) تجمیع شده و در زمینه های مختلف فرهنگی اجتماعی ادامه پیدا کرد.