حمیدیه

حمیدیه: کرونا جهان آینده را به سوی معنویت گرایی سوق می‌‌دهد
در نشست آینده معنویت و حوزه های علمیه در جهان پسا کرونا مطرح شد

حمیدیه: کرونا جهان آینده را به سوی معنویت گرایی سوق می‌‌دهد

تأثیر کرونا در دین‌گرایی و دین های سنتی قابل توجه است؛ نه تنها در ایران بلکه در اروپا و شرق آسیا و حتی در خود ایالات متحده تغییراتی در حال شکل گیری است و مسأله دیگر توجه بزرگان دین در سراسر جهان به مسأله علم و پیشنهادات دانشمندان و سازگاری با شرایط زمان و مکان بوده است