دیوید اوون

جنبش اینسایدر: تکثیر هویت مسیحی در ادیان
آخرین حربه میسیونرهای جدید

جنبش اینسایدر: تکثیر هویت مسیحی در ادیان

به گزارش بهداشت معنوی، مسیحیت تبشیری به دنبال مدل های جدیدی برای تبشیر در فرهنگ و جامعه های مختلف از جمله یهودی ها، هندو ها، مسلمانان بود. بعد از سال ها پژوهش موانعی عدم موفقیت مدل ها بیان شد. برای گذر از این موانع مدل های پست مدرن تبشیری به وجود آمد. مدل پست مدرن، […]