روح زمانه

روان‌شناسی مثبت؛ روح زمانه یا عصاره نظریات پیشگامان
آنچه نمی‌خواهند شما بدانید (4)

روان‌شناسی مثبت؛ روح زمانه یا عصاره نظریات پیشگامان

در فرایندی دیالکتیکی، روان‌شناسی منفی «تز» و روان‌شناسی مثبت «آنتی‌تز» خواهد بود و ما به «سنتزی» یک‌پارچه خواهیم رسید. در چنین وضعیتی، روان‌شناسی مثبت دیگر رشته‌ای مستقل نخواهد بود و این چیزی است که می‌توان به آن امیدوار بود.