زهرا تهرانی

مصاحبه؛ مرگ شیخ اکبر تهرانی و آینده فرقه شیخ اکبر
فرقه شیخ اکبر ماهیت زنانه می‌یابد؟

مصاحبه؛ مرگ شیخ اکبر تهرانی و آینده فرقه شیخ اکبر

اگر زهرا تهرانی -که نمی‌دانیم امروز در چه وضعیتی است و از حکم قضایی‌اش هم خبر نداریم- مجال پیدا کند، می‌تواند به اعتبار پدربزرگش مجددا جریانی را راه‌اندازی کرده یا روی همان بستر پیشین و با به کارگیری برخی توانایی‌ها و بازنشر حرف‌های شیخ اکبر از طریق ویرایش رسانه‌ای فعالیتی را آغاز نماید.