سید جعفر هاتف الحسینی

تلاش جنبش اینسایدر برای بازتفسیر قرآن
ساختن پل از قرآن تا انجیل

تلاش جنبش اینسایدر برای بازتفسیر قرآن

مدل‌های قرآنی در جنبش اینسایدر به هویت اسلامی و قرآنی تجاوز می‌کند و یک هویت دوگانه مسیحی- اسلامی ارائه می‌دهد. بازتفسیر قرآن یک حرکت منفعت‌طلبانه است که بدون توجه به هویت اسلامی به‌صورت فریبنده قصد بازتفسیر قرآن را دارند.

جنبش اینسایدر: تکثیر هویت مسیحی در ادیان
آخرین حربه میسیونرهای جدید

جنبش اینسایدر: تکثیر هویت مسیحی در ادیان

حذف پسر خدا بودن عیسی مسیح و استفاده از الفاظ اسلامی برای عیسی مسیح کلیسا مانند کلمه الله از اقدامات میسیونرها برای تطبیق کتاب مقدس و قرآن بود.