عارفان حقیقی

تفاوت درویش عرفان نما و عارفان حقیقی

تفاوت درویش عرفان نما و عارفان حقیقی

بعد از غائله دراویش در تهران، عده ای به بهانه نقد دراویش و فرقه های تصوف، در اثر بی‌دقتی، دامنه این انتقادات را به ساحت عرفان ناب اسلامی نیز کشیده اند. یکی از نقدهایی که به فرق تصوف و برخی دراویش وارد می شود که به حق نیز هست، اعتقادات غلط این فرقه ها در […]