عرفان شرقی

حسین عرب: ورود هیپنوتیزیم به سیما اشتباه بود
سوءاستفاده معنویت‌های بدون دین از هیپنوتیزم

حسین عرب: ورود هیپنوتیزیم به سیما اشتباه بود

لازم به ذکر است که امروزه جریان‌های متعددی از عرفان‌های نوظهور با تمسک به هیپنوتیزم، افکار انحرافی خود را توجیه می کنند.