فلسفه پلوتین

کشیش موخوف: عرفان حلقه تفکری التقاطی است
معجون زهرآلودِ فلسفه پلوتین و عصر جدید

کشیش موخوف: عرفان حلقه تفکری التقاطی است

مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی ایران به نحو بارزی دچار بی هویتی در خصوص اندیشه دینی هستند. از یک سو باور دارند که باید روشنفکرانی باشند که دین را به عنوان مجموعه ای از عقاید کهنه تخریب کنند و از سوی دیگر به شدت احساس خلأ معنوی می کنند.