مهدی میلانی

فروش غیرقانونی کتاب جفت روحی
از آشفته بازار فضای مجازی

فروش غیرقانونی کتاب جفت روحی

این کتاب توسط مهدی میلانی ترجمه شده و در صفحه اینستاگرامی به نام روح پرور که احتمالا تحت مالکیت وی باشد، می توانید لینک فروش کتاب را مشاهده کنید.