موجودات هوشمند

موجودات هوشمند در منابع اسلامی
آیا قرآن به وجود موجودات فضایی اذعان دارد؟

موجودات هوشمند در منابع اسلامی

به‌طور خلاصه می‌توان گفت که حیات هوشمند فرازمینی در قرآن قابل‌اثبات است. با توجه به گستردگی روایات در این باب، این یادداشت کوتاه را به بررسی کوتاه قرآنی موضوع محدود می‌نماییم و جستار روایی را به مجالی دیگر وامی‌نهیم.