نوید افکاری

حمایت سرکرده عرفان حلقه از نوید افکاری!
محمدعلی طاهری حامی جدید تروریستها

حمایت سرکرده عرفان حلقه از نوید افکاری!

به نظر می رسد جریان عرفان حلقه که تاکنون مدعی بود یک جریان فکری است، در حال پوست اندازی و تبدیل شدن به یک جریان سیاسی ضد ملت ایران است.