نیازهای معنوی

بررسی وضعیت سه گانه پاسخ به نیازهای معنوی
حجه الاسلام مظاهری سیف پاسخ می گوید

بررسی وضعیت سه گانه پاسخ به نیازهای معنوی

در مقام پاسخگویی به نیازهای معنوی سه اتفاق ممکن است بیفتد، وضعیت اول پاسخگویی معتدل، معقول و منطقی است. وضعیت دیگر، حالت افراط و سومین وضعیت حالت تفریط در پاسخ به این نیاز‌ها است.