پرویز شهبازی

اولین کتاب فیروزه امیرمالایی منتشر شد
انتشار توهمات یک کارشناس ادبیات

اولین کتاب فیروزه امیرمالایی منتشر شد

امیرمالایی از شاگردان پرویز شهبازی، مفسر مثنوی در ایالات متحده و مالک شبکۀ تلویزیونی گنج حضور است. شهبازی مدعی است باید با استفاده از عقل، قرآن و مثنوی به استخراج احکام شرعی پرداخت.