یوگا درمانی

یوگا درمانی؛ از معنویت بازاری تا نگاه ابزاری
خلق کاربردهای درمانی برای یوگا توسط مراکز رسمی یوگای کشور

یوگا درمانی؛ از معنویت بازاری تا نگاه ابزاری

مهمترین نکته دربارۀ کلاس «یوگا درمانی ویژه پا و کمر» این است که بر اساس چه مستندات علمی این دوره برگزار می شود. دقیقاً چه چیزی به عنوان یوگا در این دوره آموزش داده می شود و ارتباط یوگا با درمان کمر و پا کجا اثبات شده است؟