مسیحیت تبشیری

مسیحیت تبشیری و اسلام عامیانه؛ ستیز درونی برای استحالۀ اسلام اصیل
دوراهی کریسلام و اسلام عامیانه برای استحاله اسلام اصیل

مسیحیت تبشیری و اسلام عامیانه؛ ستیز درونی برای استحالۀ اسلام اصیل

تلاش اسلام عامیانه فرقه‌سازی نیست، بلکه استحالۀ اسلام به‌صورت جزیی است؛ به گونه‌ای که اصلاً تغییر احساس نشود، ولی به‌مرورزمان هویت اسلامی و امت اسلامی را هدف قرار می‌دهد.

تلاش جنبش اینسایدر برای بازتفسیر قرآن
ساختن پل از قرآن تا انجیل

تلاش جنبش اینسایدر برای بازتفسیر قرآن

مدل‌های قرآنی در جنبش اینسایدر به هویت اسلامی و قرآنی تجاوز می‌کند و یک هویت دوگانه مسیحی- اسلامی ارائه می‌دهد. بازتفسیر قرآن یک حرکت منفعت‌طلبانه است که بدون توجه به هویت اسلامی به‌صورت فریبنده قصد بازتفسیر قرآن را دارند.

جنبش اینسایدر: تکثیر هویت مسیحی در ادیان
آخرین حربه میسیونرهای جدید

جنبش اینسایدر: تکثیر هویت مسیحی در ادیان

حذف پسر خدا بودن عیسی مسیح و استفاده از الفاظ اسلامی برای عیسی مسیح کلیسا مانند کلمه الله از اقدامات میسیونرها برای تطبیق کتاب مقدس و قرآن بود.

کشیش موخوف: عرفان حلقه تفکری التقاطی است
معجون زهرآلودِ فلسفه پلوتین و عصر جدید

کشیش موخوف: عرفان حلقه تفکری التقاطی است

مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی ایران به نحو بارزی دچار بی هویتی در خصوص اندیشه دینی هستند. از یک سو باور دارند که باید روشنفکرانی باشند که دین را به عنوان مجموعه ای از عقاید کهنه تخریب کنند و از سوی دیگر به شدت احساس خلأ معنوی می کنند.